कोरियानली पास्टरले धेरै मिठो स्वरमा नेपाली भजन गाउनु भयो ||october||2016||

कोरियानली पास्टरले धेरै मिठो स्वरमा नेपाली भजन गाउनु भयो ||october||2016||